ERROR

Khong the thuc hien cau TRUY VAN: SELECT pdlg.Idproduct, pdlg.NameProduct, pdlg.UrlProduct, ImagesTbn, pdlg.Content, Code, Price, Area, Bedroom, Bathroom, Floors FROM product as pd, product_lang as pdlg WHERE Views = '1' AND pd.Idproduct = pdlg.Idproduct AND pdlg.NameProduct LIKE '%Căn hộ Horizon Tower cho thuê%' AND pdlg.Content LIKE '%Căn hộ Horizon Tower cho thuê%' ORDER BY pdlg.Date DESC Lỗi khi thực thi câu lệnh SQL. Xin báo cho admin biết về lỗi này. Xin cảm ơn!
Back